Bali 4.0 - Nautitech 40 Open - Saona 47 - Lagoon 46

Bali 4.0 - Nautitech 40 Open - Saona 47 - Lagoon 46 sur le même ponton