Léopard 39

Léopard 39 - a blue water cruising catamaran

  • Leopard 39

    Leopard 39